Jødeforfølgelser

Jødeforfølgelser har pågått helt siden oldtiden under ulike påskudd og har ofte fungert som en avsporing fra sosial uro og misnøye i samfunnet.

Til tider har jødenes religiøse ritualer blitt brukt som påskudd; i kristne samfunn har det blitt hevdet at jødene hadde kollektiv skyld for Jesu korsfestelse. Romerkirken hevdet dette synet helt til 2. Vatikankonsil i 1964. Nazistene fremstilte jødene som en egen, mindreverdig rase og brukte det som begrunnelse for den systematiske likvidasjonen av jødene før og under 2. verdenskrig, da 6 mill. jøder ble drept. På 1100-1300-tallet, under korstogene, fant det sted jødeforfølgelser. Det samme skjedde i Spania da araberne var fordrevet (fra 1492) og i Ø-Europa fra 1600-tallet. På 1500-tallet ble jødene i Italia henvist til å bo i spesielle områder i byene, såkalte ghettoer, et forbilde som ble fulgt i mange andre land. I Russland var det gjentatte jødefiendtlige pogromer. Negative holdninger til jøder kan spores også i § 2 av Norges grunnlov fra 1814: "Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."

Kilder