Lagrettsalen, Tinghuset

Foto: Schrøder

(Trykk på bildet for full størrelse)

Aktørene i en rettssak

Hører til Domstolene

Det er mange mennesker som møtes i en rettssak, og alle har sin rolle i domstolens arbeid med å avvikle saken.

Fornærmede
Fornærmede er den som er blitt skadelidende ved den straffbare handlingen. Dette kan være både personer og ulike foretak og foreninger.

Under rettsmøter har fornærmede stilling som vitne i saken, med de rettigheter og plikter som gjelder for vitner.

Ved enkelte alvorlige straffesaker oppnevnes det bistandsadvokat for den fornærmede i saken, for det offentliges regning. Bistandsadvokaten er den som skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskning i saken og under forhandlingene i retten og har rett til å være til stede ved politiavhør og under hovedforhandling. Bistandsadvokaten har rett til å stille spørsmål til fornærmede, og har for øvrig rett til å protestere mot spørsmål som ikke kommer saken ved, eller som er stilt på en utilbørlig måte. Det er også vanlig at bistandsadvokaten fremmer krav om oppreisning/erstatning på vegne av fornærmede.

Tiltalt eller siktet
Etterforskningen i en straffesak starter ofte med at en person får status som mistenkt i saken.

Den tiltalte er den påtalemyndigheten antar har begått lovbruddet. Personen som er mistenkt for å ha begått lovbrudd, kan få en juridisk status som siktet på forskjellige tidspunkt under etterforskningen av en straffesak. Det følger av straffeprosessloven § 82 at en mistenkt får status som siktet når "påtalemyndigheten har erklært ham for siktet eller når forfølgning mot ham er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler rettet mot ham".

En siktelse kan også frafalles under etterforskingen som en følge av bevisene som kommer fram. Når selve etterforskingen er ferdig, tar påtalemyndigheten ut tiltale i de tilfeller der de mener den siktede skal dømmes for den handling han er siktet for. Først da får personen status som tiltalt.

Som siktet og tiltalt har man i mange tilfeller rett til forsvarer på statens bekostning. I tillegg har denne rett til innsyn i sakens dokumenter.

Vitner
Domstolene kaller inn personer som vitner på bakgrunn av det som kommer fram i retten.

Personer blir innkalt til å vitne fordi de antas å ha kjennskap til noe som kan være viktig og derfor ha stor betydning for retten. Et vitne kan bidra til at domstolen treffer en riktig avgjørelse. En vitneforklaring kan være avgjørende for utfallet av en sak. Vitner har derfor plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.

Man blir innkalt til å være vitne enten fordi en av partene i saken ønsket det, eller fordi retten selv har funnet det nødvendig.

Lekdommer - jury
En skal dømmes av sine likemenn, sier rettsprinsippet. Derfor har vi en ordning i Norge og mange andre land som inkluderer vanlige personer i rettssystemet. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker. Både i tingretten og i lagmannsretten deltar lekdommere ved behandling av straffesaker. Lekdommere kalles enten meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere deltar på lik linje med fagdommerne, og skal både vurdere om tiltalte er skyldig, og hvilken straff som eventuelt skal gis. Stemmene til meddommerne teller like mye som fagdommernes i avgjørelsen.
Når lagmannsretten behandler de mest alvorlige straffesakene, vil skyldspørsmålet i de aller fleste tilfeller bli avgjort av ti lekdommere som utgjør lagretten. Lagretten kalles også jury.

Juridiske dommere
Embetsmennene i en rettssak er de juridisk utdannede dommerne. De administrerer retten sørger for at lovverket blir fulgt og avsier dom på grunnlag av gjeldende lov. Sorenskriveren er øverste leder for tingrettene og lagmannen er rettens formann i lagmannsretten.

Den øverste formann for høyesterett er høyesterettsjustitiarius. Men under selve rettssakene er disse likestilt med de andre dommerne, inklusive lekdommerne.

Forsvarer/advokater
Forsvarerne er de som representerer siktet/tiltalt. Bistandsadvokatene representerer den siktede. Advokatene har juridisk embetseksamen og har advokatbevilling. Disse har tillatelse til å gi juridisk bistand i rettssaker.

Aktor
Aktor er den som opptrer på påtalemyndighetens vegne i en straffesak. Denne er en som er juridisk utdannet, og er om oftest politijurist.

Kilde:
Domstolsadministrasjonen