FTTF.054644.jpg (ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Trøndelags strategiske betydning 1940-45

Trøndelag utgjorde et knutepunkt mellom kommunikasjonslinjene fra Nord- og Sør-Norge, både landveien og sjøveien. Meråkerbanen østover mot Sverige var en del av dette nettet. Flyplassen på Værnes var også viktig i den strategiske planene, særlig i starten av krigen.

Med det tyske angrepet på Sovjet i juni 1941, ble Trøndelag sentral. Både som et kommunikasjonsledd for den tyske Lapplandsarmeen, men også som base for angrep på allierte konvoier til og fra Murmansk.

I perioden 1940-42 var Trøndelag hovedbase for den tyske høysjøflåten, med bl.a. slagskipene Scharnhorst og Tirpitz, foruten store deler av ubåtvåpenet. Tirpitz ble for øvrig liggende i Fættenfjorden til 1942. Slagskipene og ubåtene var en stadig trussel for konvoifarten i Nord-Atlanteren, og de bandt opp store allierte flåtestyrker. Det ble satt inn store ressurser for å senke slagskipene, Scharnhorst ble senket utenfor Nordkapp i 1943 og Tirpitz fikk nådestøtet av britiske bombefly i slutten av 1944 utenfor Kvaløya i Troms.

Tyskerne bygget marineverftet og ubåtbunkersen på Dora. Planene var å bygge ut Trondheim til flåtebase for det stor-germanske riket, NEU Drontheim. Men disse planene ble lagt på is etter at tyskerne fikk problemer i Sovjet og Nord-Afrika utover 1943. Sporene etter NEU Drontheim ser man på Nyhavna også i dag. Nå huser den gamle ubåtbunkeren den nye arkivsenteret, hvor man finner kommunearkivene, Statsarkivet, Universtitetsbibliotekets arkiv og Trondheim Byarkiv.

Fram til 1942 var det planer både fra sovjetisk og britisk hold om å trekke Norge aktivt inn i krigen. Det var de gamle planene om å skape "den annen front", det innebar å starte kamphandlinger nye steder langt borte fra frontene i Vest-Europa, Øst-Europa og Sovjetunionen. Ved å gå til mer direkte krig i for eksempel Norge ville man lette litt på presset mot Sovjet og England.

Tyskerne ble oppmerksom på farene for en alliert invasjon av Norge, og som et resultat av dette ble store troppestyrker stasjonert i Norge. De startet dessuten en storstilt utbygging av kystforsvaret, ca. 60 av i alt 300 tyske kystfestninger ble bygd i Trøndelag. Dette ble kaldt Festung Norwegen.

Utover 1943 led tyskerne store nederlag i Sovjet og Nord-Afrika og krigslykken så ut til å snu til fordel for de allierte. Norge og Trøndelag mistet noe av sin strategiske betydning blant annet fordi ubåtbasene i Frankrike ble viktigere for sjøkrigen i Atlanterhavet. Til tross for dette ble store troppestyrker bundet opp i Norge ut krigen.

Kilde:
Artikkelen over er bsaert på foredraget Trøndelag i et strategisk perspektiv holdt den 15.02.2005 av Anders Kirkhusmo.

Kilder