norske skog logo 2

(Trykk på bildet for full størrelse)

Norske Skog

Norske Skog har vært mye framme i nyhetene vinteren og våren 2008 på grunn av dårlige tall og snakk om nedleggelser. Norske Skog er et av de største konsernene i Norge og har mange ansatte. Visse du at Norske Skog startet i Nord-Trøndelag? Konsernet har utgangspunkt i Nordenfjelske Treforedling A/S, etablert i 1962, som startet papirproduksjon i Skogn i 1966. I 1972 skiftet selskapet navn til Norske Skogindustrier A/S. Her skal vi se litt på historien til Norske Skog.

Planer om treforedlingsindustri i Nord-Trøndelag
Helt siden før 2. verdenskrig hadde det vært planer om å få til en større treforedlingsindustri i Nord-Trøndelag, men det viste seg vanskelig å få noe realisert. Både bønder og skogeiere i Nord-Trøndelag, industrieiere og myndighetene jobbet med store planer for denne typen industri nordenfjells. Den viktigste årsaken til at det ble sett som nødvendig å etablere fabrikker knyttet til treforedling i Midt-Norge, var de lave prisene på tømmer fra regionen. På grunn av mangel på industri i Trøndelag, måtte tømmeret herfra transporteres sørover. Transportkostnadene var høye og gikk utover tømmerprisene. Samtidig ble også tømmerprisene på Østlandet presset ned for å kompensere for utgiftene på tømmertransporten fra Trøndelag. Det ble altså en ond sirkel det var viktig å komme ut av, også for skogeiere andre steder i landet.

Midt-Norge var en betydelig region i skogbrukssammenheng, og rundt 1960 hadde regionen ca. 20 % av landets skogaral og virkeforråd og sto for ca. 12 % av den nasjonale hogsten. [1] For Norges Skogeierforbund med administrerende direktør Ivar Aavatsmark i spissen, var det et sterkt ønske om å få en konkurransedyktig foredlingsindustri så raskt som mulig, for at ikke Sverige og Finland skulle overta foredlingen av norske råvarer.

Nordenfjelske Treforedling A/S
Etter initiativ fra Norges Skogeierforbund, ble Skogeiernes industrikomité Nordenfjels opprettet 8. desember 1958. Denne komitéen skulle arbeide fram en utredning om treforedlingsplanene i Nord-Trøndelag. Innstillingen kom i 1961, og komitéen gikk inn for en skogeierkontrollert bedrift. Det mest lønnsomme ville være en avisfabrikk med både tresliperi og celluloseframstilling. 1. mars 1962 ble det holdt en konstituerende generalforsamling som opprettet selskapet Nordenfjelske Treforedling A/S. Dette selskapet skulle finne tomt til den nye avisfabrikken og jobbe med å bygge den opp. Til slutt sto det mellom Skogn, Stjørdal og Verdal. Valget falt tilslutt på Fiborgtangen i Skogn i Levanger kommune.

Hvorfor ble det Skogn?
Geir Pollen beskriver Fiborgtangen som en ideell tomt.[2] Det er flere grunner til det. At det var fjellgrunn, var viktig da papirmaskiner veier mange tusen tonn. Det var områder hvor tømmer kunne lagres trygt, isfri havn og muligheter for kai, og det var gode kommunikasjoner både sorøver og nordover, samt vei til Sverige hvis man skulle frakte tømmer fra Jämtland. Når vi i tillegg tar med at det var kort vei til de store skogene i Nord-Trøndelag hvor det meste av tømmeret skulle komme fra, ser det ut til at Fiborgtangen var et naturlig valg.

Den ideelle tomta hadde sikkert sitt å si for den suksesshistorien som kom til å utvikle seg. For en suksesshistorie ble det. Den 15. september 1966 ble den første papirmaskinen PM 1 kjørt i gang - et gedigent maskineri som var 117 meter langt og 3000 tonn tungt, og som kunne lage 600 meter avispapir i løpet av ett minutt. Avispapiret fra Skogn, som fikk navnet Nornews, fikk raskt rykte på seg for svært god kvalitet. Allerede fra begynnelsen ble papir ekportert til land i Asia og Amerika, og PM 2 ble kjørt i gang allerede i november 1967, et år tidligere enn planlagt. I løpet av få år hadde Nordenfjelske Treforedling utviklet seg til et storkonsern som spredte seg langt utover Nord-Trøndelag. I 1972 skiftet konsernet navn til Norske Skogindustrier AS, forkortet til Norske Skog.

Utvidelser
De første oppkjøpene kom i 1970 og 1971, da Nordenfjelske overtok henholdsvis A/S Van Severen & Co. i Namsos og A/S Ranheim Papirfabrik. Dette utgjorde en sterk økning både i antall ansatte og i inntekter. Samme året som konsernet skiftet navn, tok det over sponplatefabrikkene til Orkla skogindustrier og Saga skogindustri, i tillegg til sagbrukene Våler skurlag og Skarnes trelast. Ola Svein Stugu skriver at "Historia til dette konsernet er ei av norsk industris store suksessforteljingar, men sett bort ifrå utbygginga av ein tredje papirmaskin på Skogn tidleg på 1980-talet, foregjekk ekspansjonen andre stader enn i Trøndelag." [3]

Norske Skog framhever selv 1989 som det store konsolideringsåret da konsernet fusjonerte med Follum Fabrikker, som ligger nord for Hønefoss og tok over 50% av aksjene i Union papirfabrikk i Skien. I 1990 fikk Norske Skog sin første fabrikk i Europa, Norske Skog Golbey i Frankrike, og i 1998 kom de første overtakelsene utenfor Europa, med papirfabrikker blant annet i Kina og Malaysia.[4]

I dag
Norske Skog er i dag verdens nest største produsent av magasin- og avispapir, og konsernet har fabrikker i 14 land på alle kontinenter, bortsett fra Afrika.

Det har vært mye negativ oppmerksomhet rundt Norske Skog de siste årene på grunn av kutt i bedriften som har ført til nedleggelser av fabrikker. En av de viktigste hendelsene var nedleggelsen av Norske Skog Union i 2006, som skapte mye debatt. Senest i februar og mars 2008 har konsernet vedtatt nedskjæringer som fører til stopp i fabrikker og oppsigelser av ansatte. Det har også vært mye oppstyr på grunn av uenighet blant aksjeeierne om hvilke tiltak som burde vært gjort for å unngå nedleggelser. Det er nå vedtatt å legge ned to fabrikker i Tsjekkia og Sør-Korea, og den ene papirmaskinen på Follum. På Follum vil ca. 130 arbeidere miste jobben på grunn av dette. I mars 2008 ble det også vedtatt å selge eiendommen Oxenøen på Lysaker utenfor Oslo, hvor konsernet per i dag har sitt hovedkontor.

[1] Geir Pollen (2007): Langt fra stammen. Historien om Norske Skog, s. 19
[2] Pollen: Langt fra stammen ..., s. 47
[3] Ola Svein Stugu (2005): "Livsgrunnlag i endring", i Trøndelags Historie, bind 3, Grenda blir global 1850-2005, s. 401
[4] Norske Skogs hjemmesider: http://www.norskeskog.com/About-us/History.aspx

Se også nyere avisartikler for dagens situasjon:
http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1038345.ece
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.5008977
http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1041808.ece
http://e24.no/boers-og-finans/article2309935.ece

Kilder