Gitter

Foto: Johan Hætta

(Trykk på bildet for full størrelse)

Ung i fengsel

I gamle fengselsprotokoller fra forrige århundre leser vi at det satt mange unge i fengslene. Men også i dag sitter det personer under 18 år i norske fengsler. Tallet på unge innsatte i fengslene er mellom to til ti personer og soningstidden er ca 60 døgn. Vinningskriminalitet sammen med trafikklovbrudd er den største grunnen til at unge mellom 15 og 18 år havner i politiregistrene.

Det er grunn til å tro at den negative innvirkningen av å oppbevare barn i fengsel er stor, og det har liten preventiv virkning. I Norge soner de unge sammen med eldre lovbrytere. I følge FN-konvensjonen om barn sine retter fra 1989, heter det i artikkel 37 c at ethvert barn som er frarøvet friheten skal holdes adskilt fra voksne under soning. Dette er ikke hensiktsmessig i Norge siden det er så få unge i fengsel. Det hadde isåfall ført til fullstendig isolasjon. Så kan man stille spørsmål om det er bedre å sitte sammen eldre lovbrytere?

Varetekt
I følge Straffeprosessloven kan ikke barn under den kriminelle lavalder (15 år) fengsles eller varetektsfengsles, men unge over 15 år kan både varetektsfengsles og idømmes fengsel. Hvis en person mellom 15 og 18 år skal varetektsfengsles, kreves det i tillegg til de alminnelige betingelser for varetektsfengsling at tiltaket er spesielt viktig (påkrevet), jfr. Straffeprosessloven.

Gjengvoldtekt
I mai 2008 ble fem unge gutter siktet for en gjengvoldtekt av en 16 år gammel jente i Oslo. Guttene var i alderen 16 til 19 år. Politiadvokaten uttalte at de ikke ble framstilt for varetektsfengsling på grunn av sin unge alder. Guttene ble ilagt besøksforbud ovenfor jenta, ellers kunne de bevege seg fritt til en evt. straffereaksjon etter rettssaken.

Tagging
I 2007 ble en 18 år gammel gutt varetekstfengslet i 4 uker for tagging i Tønsberg, tingretten mente det var fare for gjentagelse. Ved narkotikaforbrytelser og ran er også varetektsfengsling brukt mot ungdom. Er det typen lovbrudd som avgjør om en ung lovbryter blir framstilt for varetektsfengsling?

Tilpasset soning
For unge med en ubetinget fengselsstraff er hovedregelen at det skal være åpen soning, dette for å gjøre straffereaksjonen så skåansom som mulig. Kriminalomsorgen skal ta hensyn til ung alder og behovet for individuell tilrettelegging og oppfølging. At den insatte får noen voksenpersoner å forholde seg til og følges tett under soningen sees på som viktig. Dette gjelder ikke minst unge lovbrytere med utenlands opprinnelse. Et tettere sammarbeid mellom rettsvesen og barnevern er også ønskelig fra myndighetene.

Alternativ straffereaksjon
Den sittende regjeringen (2008) ser for seg bruk av alternative straffereaksjoner til fengsel, bl.a. samfunnsstraff. Studier viser at bare 20% av personer som ilegges samfunnsstraff begår nye kriminelle handlinger. Personer som ilegges fengselsstraff har en tilbakefallsprosent på 80%. Disse tallene skulle tilsi en økende bruk av samfunnsstraff, men de sier også mye om vårt nåværende fengselsvesen.

Forbryterskole
Det å havne bak murene som ung kan føre til utviklingen av en negativt identitetsutvikling. Ikke bare blir man stigmatisert av samfunnet utenfor murene men man er også i et miljø av voksne kriminelle. Rusproblematikk er også et stort problem i norske fengsler. Miljøforandring og nulltolleranse for narkotika ser ut som avgjørende elementer om man skal komme seg ut av en kriminell løpebane.

Kilder:
Aftenposten 13.05.08 http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2421234.ece
NRK Vestfold 01.06.07 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.2585987
Knut Storberget og Karita Bekkemellem Færre barn i fengsel Justis- og Politidepartementet 19.06.06
Straffeprosessloven på www.lovdata.no