Mot lysere tider

Foreta en bildeanalyse av innbydelsen til kvinnesaksmøte. Bruk punktene i analysemodellen nedenfor som utganspunkt, eller velg ut noen punkt og analyser bildet ut i fra de kriteriene du har valgt.

1. Lag en problemstilling. Det gjøres med utgangspunkt i de spørsmålene du ønsker å få svar på og bidrar til at analysen vil fokuserer på den type informasjon som er relevant for deg, og dermed til å velge bort det som er mindre viktig.

2. Plasser bildet kulturhistorisk. Når er bildet tatt/laget, hvor, av hvem, i hvilken forbindelse, under hvilke omstendigheter og med hvilket formål? Herunder spørsmål om sjanger, teknikk, stilhistorie og bildepraksis.

3. Foreta en beskrivelse av hva du ser på bildet. Legg vekt på bildekomponentenes plassering i bilderommet, tekst, bildemontasje, lys, farger og linjer.

4. Ta utgangspunkt i beskrivelsen av bildet og se nærmere på symbolbruk, samt effekten av den valgte stilen i forhold til funksjon og sjanger. Hvilken rolle spiller valg av teknikk?

5. Drøft bildet i lys av den relevante konteksten. Hva sees bildet i forhold til? Her er det naturlig å drøfte bildet opp mot andre bilder, en påstand, hypotese, teori eller lignende.

I tolkningen av et bilde vil det være naturlig å trekke veksler på sine egne erfaringer. Men dette må gjøres systematisk, og alle konklusjoner må begrunnes, argumenteres for og forankres i det som analyseres.

Kilder