Fra gamp til damp

Transport av personer og varer har gjennomgått en rivende utvikling i løpet av de siste 150 år. Det som for alvor startet det hele var utviklingen av dampmaskinen. Med den kom jernbanen og dampskipene. Landsdeler ble knyttet sammen ved hjelp av den nye teknologien, og næringer kunne ekspandere som en følge av enklere og raskere transport. Med bilismens inntog på 1900-tallet ble også veinettet utbygd.