Industrien i Trøndelag

Det var ikke bare Trondheim som ble industrialisert på 1800-tallet. Resten av Trøndelag opplevde også industrialisering, om enn ikke i like sterk grad og i like stor tetthet som i Trondheim. Spesielt bergverk sto sterkt i distriktene i Trøndelag - noe du kan lese mer om under håndverk og bergverk, men det var også flere plasser som bygde seg opp ved å satse på foredling av råvarer som fisk og treverk.

Artikler (12) Vis nyeste Vis alle

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien.

Ei urolig tid

Trøndelag som landsdel gjennomgjekk, som andre delar av landet, ei modernisering frå midten av 1800-åra. Denne perioden, det seine 1800-talet og tidlige 1900-talet, kan med god grunn karakteriserast som ei urolig tid, slik karakteristikken også var frå mange i samtida.

Trøndelag - ein del av verda

Dei store strukturendringane i næringslivet innebar integrasjon i ein større samanheng enn berre det regionale og nasjonale. Arbeidsdelinga skjedde stadig meir på det internasjonale planet.

Christian Thams

Christian Thams ble født i Trondheim i 1867 og er kjent for ettertida som en stor industrigründer. I 1904 stiftet han Orkla Grube-Aktiebolag på Løkken verk, og i 1908 fikk han bygget Norges første elektriske jernbane, Thamshavnbanen. Thams var også en kjent arkitekt i sin samtid og Norges første ferdighusfabrikk sto på Strandheim på Orkanger.

Orkla - fra lokal gruvedrift til storselskap

Storselskapet Orkla har sitt utgangspunkt helt tilbake til 1654 da gruvedriften ved Løkken verk startet. Etter både oppgangstider og nedgangstider, ble Løkken gruve kjøpt av Örkedalens Mining Company i 1896. Dette selskapet ble startet i 1867 av Marentius Thams og Christian Salvesen og var forløperen for Orkla Grube-Aktiebolag som ble stiftet i 1904.

Industri og bergverk får problemer

Trøndelags dominerende sentralsted, Trondheim by, med sin import- og eksporthandel og industriproduksjon var den store motor i landsdelens økonomiske system. I tillegg fantes det et nettverk av «hjelpemotorer» i form av småbyene og tettstedene som ved siden av handel med sitt nære omland, var dominert av et ensidig bedriftsliv basert på gruve- og metallutvinning som for eksempel på Røros, i Meråker, i Orkdalen eller sagbruksindustri som i Namsos.

Foredling på boks og i flaske

En av Norges største pionerer innen fiskeforedling kom merkelig nok fra Røros. Peter Møller gikk senere i apotekerlære i Trondheim og Kristiansund og merket seg nok den vonde lukten og smaken av datidens tran. På 1850-tallet utviklet han sin banebrytende og nesten smakfrie medisintran som raskt ble en vinner på eksportmarkedene.

Norske Skog

Norske Skog har vært mye framme i nyhetene vinteren og våren 2008 på grunn av dårlige tall og snakk om nedleggelser. Norske Skog er et av de største konsernene i Norge og har mange ansatte. Visse du at Norske Skog startet i Nord-Trøndelag? Konsernet har utgangspunkt i Nordenfjelske Treforedling A/S, etablert i 1962, som startet papirproduksjon i Skogn i 1966. I 1972 skiftet selskapet navn til Norske Skogindustrier A/S. Her skal vi se litt på historien til Norske Skog.

En agrar region

I løpet av 1900-tallet gjennomlevde det norske samfunn en dyptgående endringsprosess. Den foregikk i to faser, først i form av en overgang fra å være et gjennomgående landbruksland med en befolkning som hovedsakelig ernærte seg av jordbruk, skogbruk, fiske og fangst til et industrisamfunn, preget av «industrialisme» i sosial forstand, men mer spesifikt ved at flertallet av de sysselsatte levde av industri, handverk og anleggsvirksomhet.

Fortsatt en agrar region

Dersom vi kaster et blikk på fordelinga av yrkesbefolkningen omkring 1960 var Trøndelag ved siden av Nord-Norge fortsatt den landsdel som i minst grad var industrialisert. Fortsatt var ca. 35 prosent av yrkesbefolkningen knyttet til primærnæringene mot bare 20 prosent på landbasis.

Farvel til industrien?

Det var mange tradisjonsrike bedrifter som fekk problem i Trøndelag frå midt på 1970-talet og utetter. Å tale om ei total avindustrialisering blir likevel feil. Grunnmønsteret er ikkje berre nasjonalt, men internasjonalt. Snunaden kom først i Trondheim, og det var også der nedgangen var relativt sterkast.

Industristader og bedrifter

I høve til landsgjennomsnitten var Trøndelag lite industrialisert dei første par etterkrigstiåra. Sett under eitt, hadde trøndelagsfylka 9,4 prosent av folket i landet i 1950, men berre 6,4 prosent av industrisysselsettinga. Særleg framstod Nord-Trøndelag som underindustrialisert, og fylket vart lenge hengande etter i høve til andre delar av landet.

Kilder(40)