Skogbruk

Det er store skogressurser i Trøndelag som har betydd mye for landsdelens økonomi. Det meste av skogbruket har blitt drevet som en tilleggsnæring for bønder som har solgt og kjørt tømmer og ved til sagbruk og bergverk. Deler av skogområdene har også vært eid av godseiere som hadde kontroll på både dyrka mark, skogeiendommer, sagbruk og handel. Utover på 1800-tallet fikk vi en oppblomstring i industri knytta til skogbruk og treforedling.

Artikler (8) Vis nyeste Vis alle

Skogbruk i Trøndelag 1500-1850

I lange tider har utnyttelsen av skogen vært viktig blant annet for å bygge hus og til brensel. På 1500-tallet begynte en storstilt eksport av tømmer fra Norge, og i løpet av 1800-tallet fikk vi en oppblomstring av industri knyttet til treforedling.

Gull og grønne skoger

Hvert år ble hundretusener av tømmerstokker fløtet nedover elvene. Atter andre tusener ble fraktet med hest til sagbrukene og utskipningshavnene ved kysten. Da togene begynte å rulle utgjorde trelasten mesteparten av godsmengden. Kort sagt: Ved siden av fisket var skogbruket Trøndelags viktigste eksportnæring.

Skogsarbeid blir viktigere som inntektskilde

For alle bønder var tilgangen på skog viktig. Tømmer var nødvendig til husbygging og til gjerder, til brensel og til båtbygging. Lauv, kvister og ris ble høstet som fôr til buskapen.

Dette forbandede Godseiervæsen

De gamle brukseierne hadde rådet nær sagt eneveldig. Til gjengjeld passet de på at leilendingene og skogsarbeiderne fikk sine mest elementære behov tilfredsstilt. Om Nicolai Jenssen på Verdalsbruket ble det sagt følgende: I folkenes tanker "var Jenssen deres Øvrighed, deres Amtmand i alle Maader … der [var] aldri kommen nogen høiere Øvrighed end han".

Modernisering av skogbruket fra 1850

Som i jordbruket startet den tekniske utviklinga av skogbruket rundt 1850. Den første perioden var preget av forsiktighet, og det skulle ta forholdsvis lang tid før moderniseringa kom for fullt i skogbruket.

Industri knytta til skogbruk

Der det var skog, låg det også sagbruk. Ei rekke stader var det også større trelastbruk. Namsos hadde fleire, med Van Severen, som det største.

Skogen er bondens ryggstø

«Skogen er bondens ryggstø,» het et bondepolitisk slagord. Men utviklingen gikk ikke helt i skogbøndenes favør. Mer og mer av skogen ble solgt til tømmerhandlere og spekulanter. Bare i Levanger-distriktet opererte minst elleve ulike oppkjøpere i tiårene omkring år 1900.

Norske Skog

Norske Skog har vært mye framme i nyhetene vinteren og våren 2008 på grunn av dårlige tall og snakk om nedleggelser. Norske Skog er et av de største konsernene i Norge og har mange ansatte. Visse du at Norske Skog startet i Nord-Trøndelag? Konsernet har utgangspunkt i Nordenfjelske Treforedling A/S, etablert i 1962, som startet papirproduksjon i Skogn i 1966. I 1972 skiftet selskapet navn til Norske Skogindustrier A/S. Her skal vi se litt på historien til Norske Skog.

Kilder(33)