Skogbruk og fiske

Temaet tar for seg moderniseringen av primærnæringene skogbruk og fiske. Dette er to næringer som har hatt en stor utvikling på 1900-tallet. Først og fremst gjelder dette nye redskaper og en effektivisering som har gjort at behovet for arbeidskraft har minket. Men det er også snakk om retningsendring innen næringen, spesielt de siste 30 åra.

Artikler (20) Vis nyeste Vis alle

Fisket var livsgrunnlaget ved kysten

Om fjellbeitet var en livsnødvendig ressurs i fjellbygdene, var det havet som var kystbøndenens ”utmark”. Da presten i Stadsbygd i 1743 skulle svare på sentralmyndighetenes spørsmål om prestegjeldet, klaget han over bøndenes mangelfulle jordbruk. Fisket var årsaken.

Skogbruk i Trøndelag 1500-1850

I lange tider har utnyttelsen av skogen vært viktig blant annet for å bygge hus og til brensel. På 1500-tallet begynte en storstilt eksport av tømmer fra Norge, og i løpet av 1800-tallet fikk vi en oppblomstring av industri knyttet til treforedling.

Gull og grønne skoger

Hvert år ble hundretusener av tømmerstokker fløtet nedover elvene. Atter andre tusener ble fraktet med hest til sagbrukene og utskipningshavnene ved kysten. Da togene begynte å rulle utgjorde trelasten mesteparten av godsmengden. Kort sagt: Ved siden av fisket var skogbruket Trøndelags viktigste eksportnæring.

Sei, skrei og gyldne rigdomme

I folketellingene fra 1855 finner vi 3500 fiskere i Trøndelagsfylkene, av dem bodde over halvparten i Fosen og nesten 700 i Namdalen. Også i kornbygdene langs Trondheimsfjorden hadde mange fiske som hovednæringsvei. De fleste som kombinerte jordbruk og fiske, ble imidlertid oppført som bønder eller husmenn i folketellingene.

Skogsarbeid blir viktigere som inntektskilde

For alle bønder var tilgangen på skog viktig. Tømmer var nødvendig til husbygging og til gjerder, til brensel og til båtbygging. Lauv, kvister og ris ble høstet som fôr til buskapen.

Dette forbandede Godseiervæsen

De gamle brukseierne hadde rådet nær sagt eneveldig. Til gjengjeld passet de på at leilendingene og skogsarbeiderne fikk sine mest elementære behov tilfredsstilt. Om Nicolai Jenssen på Verdalsbruket ble det sagt følgende: I folkenes tanker "var Jenssen deres Øvrighed, deres Amtmand i alle Maader … der [var] aldri kommen nogen høiere Øvrighed end han".

En 'industriøs revolusjon'

Veksten i næringsliv og handel på 1600- og 1700-tallet innebar det som er blitt kalt en "industriøs revolusjon" - det vil si en slags "flittighetsrevolusjon". De norske eksportnæringene fiske, trelast og bergverk var alle godt representert i Trøndelag og la grunnen for et endret arbeidsliv i bygdene.

Moderniseringen i fisket

I løpet av 1900-tallet gjennomgikk fiskerinæringa i Trøndelag endringer. Fisket ble modernisert gjennom bedre redskaper og båter. Både effektivisering av selve fisket, og muligheten til større fangst har bidratt til endringene i næringa. I tillegg har vi fått en overgang fra fangst til oppdrett.

Fiskerne i Trøndelag på 1900-tallet

Fiske har foregått langs Trøndelagskysten i uminnelige tider. Det ble drevet fiske til sjølberging, men ganske tidlig ble det også fisket for salg. På denne måten kunne bondefamiliene langs kysten få en viss inntekt, og man kunne sikres hvis avlingene slo feil et år.

Modernisering av skogbruket fra 1850

Som i jordbruket startet den tekniske utviklinga av skogbruket rundt 1850. Den første perioden var preget av forsiktighet, og det skulle ta forholdsvis lang tid før moderniseringa kom for fullt i skogbruket.

Industri knytta til skogbruk

Der det var skog, låg det også sagbruk. Ei rekke stader var det også større trelastbruk. Namsos hadde fleire, med Van Severen, som det største.

Nye båter

Omkring århundreskiftet ble den såkalte listerbåten med sneseil innført. Den tålte større seilføring, var raskere og hadde større lastekapasitet enn åfjordingen.

Skogen er bondens ryggstø

«Skogen er bondens ryggstø,» het et bondepolitisk slagord. Men utviklingen gikk ikke helt i skogbøndenes favør. Mer og mer av skogen ble solgt til tømmerhandlere og spekulanter. Bare i Levanger-distriktet opererte minst elleve ulike oppkjøpere i tiårene omkring år 1900.

Foredling på boks og i flaske

En av Norges største pionerer innen fiskeforedling kom merkelig nok fra Røros. Peter Møller gikk senere i apotekerlære i Trondheim og Kristiansund og merket seg nok den vonde lukten og smaken av datidens tran. På 1850-tallet utviklet han sin banebrytende og nesten smakfrie medisintran som raskt ble en vinner på eksportmarkedene.

Norske Skog

Norske Skog har vært mye framme i nyhetene vinteren og våren 2008 på grunn av dårlige tall og snakk om nedleggelser. Norske Skog er et av de største konsernene i Norge og har mange ansatte. Visse du at Norske Skog startet i Nord-Trøndelag? Konsernet har utgangspunkt i Nordenfjelske Treforedling A/S, etablert i 1962, som startet papirproduksjon i Skogn i 1966. I 1972 skiftet selskapet navn til Norske Skogindustrier A/S. Her skal vi se litt på historien til Norske Skog.

Den Stand som slider mest og som klager mindst

Skogsbygdene fikk en særegen sosial struktur. Særlig i Nord-Trøndelag rådde skogbøndene over store ressurser, i gjennomsnitt mer enn 500 mål produktiv skog. De gikk i arv fra generasjon til generasjon.

En frisk havstrøm i de lumre fjorder

Lauritz Jenssen på Ranheim tilhørte nemlig en sidegren innen det mektige Jenssen-dynastiet. Der de andre var forsiktige og avventende var han pågående. Han var ingeniør fra høyskolen i Karlsruhe, en modernisator innenfor jordbruket, en forkjemper for jernbaneutbyggingen og en av initiativtakerne til Trondhjems tekniske Læreanstalt.

En liten plass i skogen

I 1846 ble plassen Grøndalen solgt for ti spesiedaler eller førti kroner. Grøndalen var en av mange rydningsbruk i Namsenallmenningen som ble solgt til oppsitterne. Brukene hadde dårlige hus og lite innmark, men til gjengjeld fikk kjøperne svært godt med utmark.

Fiskeria rundt midten av 1900-talet

Trøndersk fiskerinæring hadde ikkje ord på seg for å vere spesielt framskriden rundt midten av 1900-talet. Statistikken fortel da også at det var langt færre store båtar og forholdsvis fleire små i trøndersk fiske enn lenger sør.

Titranulykken, kommunikasjon og massemedia

Norges første telegraflinje gikk mellom Kristiania og Drammen. Stortinget vedtok å opprette statlig telegraf i 1854, og den ble åpnet 1. januar året etter. Det var forøvrig samme dag som frimerket ble tatt i bruk her til lands for første gang.

Kilder(81)