Trondheim

Det førindustrielle Trondheim levde i stor utstrekning av handel, ikke minst eksport av råvarer fra landsdelen. Fra midten av 1800-tallet framstod Trondheim først og fremst som et viktig fordelingsknutepunkt for industrisamfunnets varer. Handel og transport var følgelig fremdeles en viktig del av byens livsgrunnlag. Bare en mindre del av disse varene ble produsert i byen. Trondheim ble aldri noen stor industriby. De siste tiårene har også varehandelen blitt relativt mindre viktig for byen, selv om den fremdeles betyr mye. Til gjengjeld er det stadig flere som lever av undervisning, forskning og velferdsoppgaver. Nettopp det at så mange bruker arbeidsdagen sin til å håndtere tegn og symboler, i stedet for fysiske varer, er et sentralt utviklingstrekk ved kunnskapsbyen.

Veiledning

Fortids spor i dagens by

Å se, å spørre, å skape. Et arbeidsopplegg. - Til læreren

En by i vekst

Innledning og veiledning - til læreren