Helseinstitusjoner

Fram til ut på 1800-tallet var de offentlige sykehusene organisert under fattigvesenet. Men da løsnet båndene som hadde vært mellom fattigpleie og sykepleie. Blant annet som et resultat av de vitenskapelige gjennombruddene, skiftet sykehusene karakter fra å være oppbevaringsanstalter for fattige syke til behandlingsinstitusjoner for bredere lag av befolkningen. I 1889 var det 49 sykehus i Norge, men mellom 1909 og 1920 ble det bygget 32 nye sykehus. Det var særlig i bykommunene at de nye sykehusene kom, dette som en direkte følge av byvekst.

Artikler (10) Vis nyeste Vis alle

Fredrikke Marie Qvam - grunnlegger av Norske kvinners sanitetsforening

I 1911 fikk Fredrikke Marie Qvam kong Haakons VIIs fortjenestemedalje i gull, og i 1915 ble hun ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for allmennyttig virksomhet. Det var det ikke mange kvinner som hadde oppnådd før henne! Hennes engasjement i viktige samfunnsspørsmål, knyttet til helse og stemmerett, har satt spor.

Utbygging av omsorgsinstitusjoner i Trondheim

Kongen sendte i 1277 donasjonsbrev på tomt til Nidaros kirkes spital. Med utgangspunkt i dette ble Mariaspitalen på Vollene etablert, og i 1590 endret dette navn til Trondhiembs Hospital. Nå fikk denne institusjonen i hovedsak ansvar for spedalske og andre med smittsomme sykdommer. I 1607 kom St. Jørgens Hus, og det ble også plassert inn i dette systemet.

Sanitetsforeningas oppgaver

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) sine arbeidsoppgaver har vært mangfoldige, og de gjennomførte blant annet spedbarnskontroller. Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) ble stiftet i 1896 av Fredrikke Marie Qvam. I utgangspunktet startet dette som en krigsberedskapsorganisasjon med tanke på at det kunne bli krig mellom Norge og Sverige. Etter hvert gikk foreningene over til å arbeide med lokale helsespørsmål.

Norges Røde Kors

Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen i 1863. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos var ferdig bygd i 1848, bare tre år etter at Namsos by var grunnlagt.

Orkdal Sjukehus

Orkdal Sjukehus ble startet av Norske Kvinners Sanitetsforening i 1909. Den gangen het det Orkdal Sykehjem.

Sykehusreformen 2002

I 2002 fikk vi en sykehusreform som blant annet innebar at Staten overtok eierskapet av sykehusene fra fylkeskommunene.

Radesyke og nye sykehus

Radesyken var en uklar sykdom som oftest angrep kjønnsorganene. Den smittsomme sykdommen ble et springbrett for å etablere sykehus som en institusjon. Sykehusene eller hospitalene hadde tidligere oppbevart mennesker som ikke kunne klare seg, nå skulle de helbrede og tilbakeføre pasienten til samfunnet.

Psykiatriens inntog i helsevesenet

I 1848 kom den første ”sinnsykeloven”. De mentalt syke ble nå skilt ut som egen gruppe, og behandlingen av dem ble ikke lenger integrert i fattigpleien. Tidligere hadde ansvaret for å ta seg av denne gruppen vært hos familiene. Dersom familiene ikke kunne ta seg av dem ble legd eller omgangslegd benyttet. I de større byene fant man dessuten anstalter hvor de sinnsyke ble plassert.

St. Olavs hospital

I 1902 blir den første pasienten skrevet inn på Nye Trondhjem sykehus på Øya. 100 år senere har sykehuset blitt bygget ut og endret navn flere ganger. Nå heter sykehuset St. Olavs hospital, og har blitt et av Norges største helseforetak.

Kilder(28)